Get Adobe Flash player

ОП РЧР - Умения'2019

Logo RCHRLogo ESF
Полипрес ООД

започва изпълнението на проект по схема

BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Договор № BG05M9OP001-1.057-0160-C01 по процедура „УМЕНИЯ”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейският Социален Фонд.

Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Наименование на процедурата: „Умения”

Наименование на проекта: „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в Полипрес ООД”

 

Кратко описание на проекта:

Проектът "Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в Полипрес ООД" има за основна цел "Да се насърчи професионалното и кариерното развитие на служителите в Полипрес ООД, като се стимулира ученето през целия живот, чрез предоставяне на 3 вида специфични обучения и компетенция, съобразно конкретните работни места и нуждите на работодателя". За постигането на общата цел са формулирани следните Специфични цели:

• Специфична цел 1. Да се осигури възможност за формиране на нови специфични знания и умения на общо 25 служители за конкретните техни работни места и работен процес в Полипрес ООД.
• Специфична цел 2. Да се формират знания по допълнителен чужд език на заетите лица, чрез включването им в обучение по КК 2 „Общуване на чужди езици“.

Тези цели ще се постигнат, чрез реализирането на следните дейности:

1. Провеждане на специфични обучения на заетите в Полипрес ООД.
2. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по КК 2 „Общуване на чужди езици“ – немски език.

Проектът включва мерки по изпълнение на визуализация и публичност на дейностите и на резултатите от изпълнение.

При разписването на проектното предложение са взети под внимание нуждите на фирмата и специфичните идентифицирани потребности на представителите на целевата група: формиране и надграждане на специфични знания и умения, отговарящи на заеманите конкретни длъжност, професионално и кариерно развитие в дългосрочен план, мотивация за работа, познания по чужд език.

Чрез реализирането на целите и предвидените дейности на настоящия проект ще допринесе основно за формирането на нови специфични знания и умения в заетите, съобразно заеманите от тях конкретни работни места и актуалните нужди на Полипрес ООД.

Постигайки тези резултати те ще повлияят върху производителността и качеството на труда на служителите и ще се създадат условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места, което ще доведе и до по-голяма добавена стойност за фирмата като цяло.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 106250лв.,

Безвазмездна финансова помощ 74375лв., от които 63218.75лв. Европейско, 11156.25лв. Национално съфинансиране,

и 31875.00лв. Самофинансиране от Полипрес ООД.

НАЧАЛО: 11.02.2020г.

КРАЙ: 11.11.2020г.

Продължителност на проекта - 9 месеца

------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------

======================================================================== Logo RCHRLogo ESF

 

 

 

 

 

 

ПОЛИПРЕС ООД УСПЕШНО
ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ ПО СХЕМА
BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

    На 16.01.2021г. приключи изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0160-C01 по процедура „УМЕНИЯ”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейският Социален Фонд.

   Проектът "Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "Полипрес" ООД" имаше за основна цел "Да се насърчи професионалното и кариерното развитие на служителите в Полипрес ООД, като се стимулира ученето през целия живот, чрез предоставяне на 3 вида специфични обучения и компетенция, съобразно конкретните работни места и нуждите на работодателя".

Тази цел беше постигната, чрез реализирането на следните дейности:

  1. Провеждане на специфични обучения на заетите в Полипрес ООД.
  2. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по КК2 „Общуване на чужди езици“ – немски език.

  Чрез реализирането на целите и предвидените дейности на настоящия проект се допринесе основно за формирането на нови специфични знания и умения в заетите, съобразно заеманите от тях конкретни работни места и актуалните нужди на Полипрес ООД. Постигайки тези резултати се повлия върху производителността и качеството на труда на служителите и се създадоха условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места, което доведе и до по-голяма добавена стойност за фирмата като цяло.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 106 250лв.,

БЕЗВАЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 74 375 лв., от които

 63 218,75 лв. ЕВРОПЕЙСКО,  11 156,25лв. НАЦИОНАЛНО  СЪФИНАНСИРАНЕ

и 31 875лв. САМОФИНАНСИРАНЕ от страна на Полипрес ООД.

НАЧАЛО: 11.02.2020г.                                       

КРАЙ: 16.01.2021г.                                         

Продължителност на проекта 9 месеца

------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------