Get Adobe Flash player

НРМ-2015 - Създаване на нови работни места

На 26.07.2018г. се проведе Финална пресконференция по повод приключването на работата по проекта

При финализирането на проекта са отчетени постигнатите резултати:

1. Сключени са трудови договори с 6 лица от целевата група.
2. Осигурена е субсидирана заетост на 6 безработни/неактивни лица за 12 месеца.
3. Осигурена е заетост на минимум 3-ма безработни/неактивни лица за 12 месеца след приключване на проекта.
4. Нетно увеличение на персонала на предприятието със 6 лица.
5. Закупено е оборудването, свързано със създаването на работните места.

 

От тук можете да свалите Презентацията ползвана по време на финалната пресконференция.

От тук можете да свалите Отчета при приключването на проекта.

=====================================================

Договор № BG05M9OP001-1.003-2690-C01 по процедура за набиране на проекти „Ново Работно Място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски Социален Фонд

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Инвестиционен приоритет 3: „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)”

Наименование на процедурата: „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Кратко описание на проекта:

Полипрес ООД е полиграфически комплекс и рекламна агенция, специализирани в графичен дизайн, реклама и висококачествен печат, базирани в Габрово.
Фирмата съществува от 1994 г. и разполага с хора с голям опит и познания за практиката в рекламата.
През годините фирмата се развива бързо, превръщайки се в една от водещите компании в този бранш в Габрово и региона.

Полипрес инвестира в развитие на човешкия ресурс и потенциал на своя персонал. Една от основните цели на кандидата е развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция, за да може фирмата да запази изградения през годините капацитет.
Настоящият проект допринася за създаване на условия за заетост на безработни лица, които попадат в приоритетните целеви групи на програмата.
Фокусът е насочен към интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
Предвижда се да бъдат наети 3-ма безработни младежи до 29 г., както и 3-ма трайно безработни и неактивни лица. В допълнение, целите на проектното предложение съответстват напълно и на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси" да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.
Проектът предвижда изпълнение на следните дейности:
Дейност 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;
Дейност 2. Закупуване на оборудване, обзавеждане ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места,
Дейност 3. Дейност за организация и управление на проекта,
Дейност 4. Информиране и публичност. работни места и продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през 2015 г. Целите и дейностите на проекта са съобразени с дългосрочните приоритети на Стратегията „Европа 2020” и необходимостта от подобряване на бизнес средата в България.

Цели на проекта:

Настоящият проект на Полипрес ООД за създаване на условия за заетост на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда е в унисон със целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и със стратегическите цели и приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси".
Схемата за безвъзмездна помощ е в рамките на приоритетна ос 1 на ОП РЧР, чиято основна цел е повишаване достъпа до заетост и качество на работните места.
Целевата група по настоящия проект се състои от общо 6 безработни лица: 3-ма безработни младежи до 29 г. вкл. и 3-ма продължително безработни и неактивни лица;
Общата цел на проектното предложение е създаване на устойчиви нови работни места и подобряване качеството на работната среда.

Специфични цели са:

1.Осигуряване на субсидирана заетост на безработни и/или неактивни лица без значение на тяхната възраст и/или образование за период от 12 месеца;
2. Да бъдат създадени нови работни места в Полипрес ООД; чрез закупуване на оборудване;
3. Запазване на минимум 50% от новоразкритите работни места за период, не по-кратък от 12 месеца след приключването на проекта.

Резултати:

Успешната реализация на проекта ще допринесе за изпълнение на инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта. Предвидените за наемане по проекта лица попадат изцяло в приоритетните целеви групи като по този начин проектът обхваща изцяло и поставя акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда и е в унисон с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и със стратегическите цели и приоритети на ОП РЧР.

Общата и специфични цели е бъдат постигнати посредством изпълнение на следните дейности:
Дейност 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;
Дейност 2. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места,
Дейност 3. Дейност за организация и управление на проекта,
Дейност 4. Информиране и публичност.

Проектът ще допринесе активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС Европа 2020. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Създавайки условия за устойчива заетост, проектът дава своя принос и подкрепя икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Създават се качествени и устойчиви работни места, повишава се професионалната квалификация на заетите получават по-добър шанс за реализация на трудовия пазар.

Обща стойност на проектното предложение: 59 690.08 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 59 690.08 лв.