Get Adobe Flash player

РЧР-2017 - Обучения за заети лица

Договор № BG05M9OP001-1.021-0259-C01 по процедура за набиране на проекти „Обучения за заети лица”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски Социален Фонд.

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедурата: „Обучения за заети лица 2017”

 

Наименование на проекта: „Подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от Полипрес ООД - Габрово”

 

Кратко описание на проекта:

Полипрес ООД е полиграфически комплекс и рекламна агенция, специализирани в графичен дизайн, реклама и висококачествен печат, базирани в Габрово.
Съществува от 1994г. и разполага с хора с практически опит и познания в рекламната и печатарска индустрия.
През годините фирмата се развива устойчиво, ставайки една от водещите компании в този бранш в региона.
За постигане на целите си Полипрес осъзнава, че хората са най-ценният ресурс, който трябва постоянно да се развива и мотивира.
Предимство ще бъде, ако наетите лица в дружеството могат с лекота да общуват на езика на партньорите и клиентите, както и да повишат способността и адаптивността си, за да посрещнат настъпващите бързи икономически промени в бизнес климата и изискванията към кадрите.
Фирмата желае да предостави на 24 служители възможност за учене, осъвършенстване и придобиване на знания,умения,компетенции, като после ги утвърдят в процеса на работа.
Основниият КИД на дружеството е 17.29 - Производство на други изделия от хартия и картон, с дял 52%, и допълн.ик.кодове 18.12 и 18.11.
За 24 служители от компанията ще бъде организиран курс за проф.квалификация - ще бъдат проведени 2 вида обучения за следните професии - полиграфист - 20 лица и графичен дизайнер 4 лица.
За 20 служителя ще бъде организиран и курс за придобиване на ключови компетентности - за 10 бр. от тях ще бъде организирано обучение по Ключ. компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - англ. език и 10 бр. ще бъдат обучени на ключ. компетентност 4 „Дигитална компетентност” - Работа с комп.техника и периферия.

Проектът предвижда следните дейности:
1) Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица,
2) Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица по Ключ.компетентност 2"Общуване на чужди езици" и Ключ.компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
 

Цели на проекта:

Във фирма Полипрес работят екип от хора с богат опит и практически познания в рекламата, със смели идеи и много ентусиазъм.
През последните години дружеството налага нова фирмена политика за обучение и цялостната подготовка на кадри, която цели постоянно да усъвършенства знанията и уменията, както и да мотивира служителите си.
Предимство за компанията ще бъде, ако нейният персонал може с лекота да общуват на езика на партньорите или клиентите, както и спокойно да могат да работят с новите технически и полиграфски средства и информационни технологии.
Чрез проекта Полипрес ООД цели да повиши способността на заетите лица във фирмата да посрещнат настъпващите бързи промени чрез предоставяне на възможности за учене, осъвременяване на знанията, уменията, компетенциите, като после утвърдят придобитите компетенции във фирмата.
Целевата група в настоящия проект са 24 служители на дружеството – заети лица във фирмата на трудов договор.

Резултат от осъществяване на проекта:

Ще бъдат постигнати следните позитиви:
- повишаването на мотивацията за работа на заетите лица в Полипрес;
- повишаване удовлетвореността от работата на служителите в дружеството за стимулиране на по-устойчива заетост в региона.

Целите на проекта съответстват напълно на целите на процедурата и ОПРЧР за интегрирането на българския пазар към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, съобразено с динамичните нужди на бизнеса, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

Обща стойност на проектното предложение: 57 970лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 57970лв.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Във връзка с публикувана в ИСУН на 28.12.2018г. Покана 4 относно Процедура за избор на изпълнител по Проект: ­Провеждане на обучения за професионална квалификация в Полипрес ООД“

- "Предоставяне на обучение по професионална квалификация по Професия „Полиграфист“ с код 213030, Специалност „Полиграфия“ с код 2130301 – III СПК", ви информираме, че Процедурата е валидна от 28.12.2018г. до 05.01.2019г. включително.
 Целият пакет с документи можете да свалите от тук или от ИСУН...