Get Adobe Flash player

Енергийна ефективност - 2016

Договор № BG16RFOP002-3.001-0850-C02 по процедура за набиране на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейският Фонд за Регионално Развитие.

Приоритетна ос: Енергийна и ресурсна ефективност.

Наименование на процедурата: Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

 

Наименование на проекта: „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД”

 

Кратко описание на проекта:

Полипрес ООД е полиграфически комплекс и рекламна агенция, специализирани в графичен дизайн, реклама и висококачествен печат, базирани в Габрово.
Дружеството изработва рекламни материали, опаковки, етикети и т.н., както и предоставя консултации за всякакви решения, свързани с вътрешна и външна реклама.

Проектът "Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД" е част от стратегията му за развитие, насочена към организиране на енергоефективно и устойчиво производство, с цел повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособност на предприятието.
Проектът ще бъде реализиран в съответствие с изготвения и одобрен от АУЕР одит, в който е заложена една мярка за изпълнение, насочена към постигане на максимални енергийни спестявания чрез внедряване на препоръчания пакет мерки от енергийният одит.

Целите на проекта ще се реализират, чрез изпълнение на следните дейности, включни в проекта:
•Дейност 1: ­ Придобиване на ДМА, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, а именно: Мярка 1 – Закупуване на машина нова 5-цветна офсетова машина, работеща със стандартен формат на хартия 50х70см, с конвенционални мастила;
•Дейност 2: Изготвяне на енергиен одит. (Вече е одобрен от АУЕР);
•Дейност 3: Внедряване на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
•Дейност 4: Публичност и визуализация на проекта.

Обща стойност на проектното предложение:  1 505 700лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:  1 061 130лв.

 

С изпълнение на проека, освен че ще се подобри енергийната ефективност и ще бъдат намалени емисиите въглероден диоксид, отделяни директно и индиректно в атмосферата, ще се постигнат и на по-ниски производствени разходи, което ще повиши конкурентоспособността на дружеството и допринесе за устойчивото социалноотговорно развитие на Полипрес ООД.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Проведено информационно събитие на 22.06.2018:

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изпълнение на проект „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в "Полипрес" ООД“,
договор № BG16RFOP002-3.001-0850-C02, Ви уведомяваме, че ще бъде проведено информационно събитие - презентация,
което ще се състои на 22.06.2018 г., от 15:30 часа, на територията на ПК Полипрес, в гр. Габрово, Западна индустриална зона.


Ще се радваме на Вашето присъствие!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Промяна на срока на изпълнение на Договора:

Уважаеми дами и господа,
На 21.11.2018г. между Полипрес ООД и Министерство на Икономиката като УО по ОП Иновации и конкурентоспособност бе подписан Анкес за удължаване срока на изпълнение на Договора на 18 месеца.
С това крайният срок за приключване на Договора се променя на 13.09.2019, версията на Договора става C02.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Във връзка с публикувана в ИСУН на 29.11.2018г. Процедура за избор на изпълнител по Дейност 1: ­

- "Придобиване на ДМА, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, а именно: Мярка 1 – Закупуване на машина нова 5-цветна офсетова машина, работеща със стандартен формат на хартия 50х70см, с конвенционални мастила", ви информираме, че Процедурата е
валидна от 29.11.2018г. до 06.12.2018г., и можете да свалите целият пакет с документи от тук или от ИСУН...